Chinese Botanical Extracts

Alfalfa Muxu Healing, Nourishing, Soothing
Angelica Dong Quai Tonic
Aloe Vera Lu Hui Emollient, Healing, Moisturizing, Soothing
Apricot Seed Ku Xing Ren Cleansing, Emollient
Asparagus Tian Men Dong Healing, Soothing
Astragalus Huang Chi Healing, Nourishing
Atractylodes Root Bai Zhu Soothing
Asarum (Wild Ginger) Xi Xin Anti-inflammatory, Calming
Chaste Tree Berry Man Jing Zi Astringent
Chrysanthemum Chu Hua Anti-inflammatory, Clarifying, Softening
Citrus Peel Chen Pi Antiseptic, Cleansing, Soothing, Toner
Codonopsis Tang Shen Healing, Tonic
Coptis Huang Lian Sunscreen
Dandelion Pu Gong Yina Cleansing, Moisturizing, Nourishing
Eclipta Han Lian Cao Hair Growth
Ephedra Ma Huang Astringent, Healing, Soothing
Fo-Ti Root Ho Shou Wu Nourishing, Strengthening, Tonic
Gardenia Zhi Zi Antiseptic
Gentian Root Qin Jiao Anti-inflammatory, Astringent
Ginger Gan Jiang Anti-oxidant, Antiseptic, Tonic
Ginseng Ren Shen Stimulating
Green Tea Lu Cha Anti-inflammatory, Sunscreen
Honeysuckle Flowers Yin Hua Anti-inflammatory, Healing, Soothing
Jujube Da T’ Sao Astringent, Antiwrinkle, Moisturizing
Kudzu Root Ko Ken Healing
Liquorice Gan T’ Sao Emollient, Healing
Loquat Pi Pa Ye Expels Moisture
Lovage Root Gao Ben Anti-inflammatory, Antiseptic, Cleansing
Lovage Szechuan Root Chuangxiong Soothing
Magnolia Flowers Xin Yi Hua Anti-irritating, Soothing
Mulberry Twig Sang Zhi Relaxing, Soothing
Papaya Fan Mu Gua Antiseptic, Cleansing
Peony Root Bai Shao-Yao Healing, Nourishing, Soothing
Poria Fu Ling Antiwrinkle, Cleansing, Moisturizing
Rehmannia Sok Day Sand Day Anti-inflammatory, Cleansing, Nourishing
Rosemary Mi Die Xiang Astringent, Cleansing, Moisturizing, Tonic
Schisandra Wu Wei Zi Astringent, Relaxing
Seaweed Kun Bu Norishing, Strengthening
Sesame Hei Zhi Ma Hair Growth